top of page
HR - Jan Veninga - Emmakade-1 kopie.jpg

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 1. Koot Veninga Advocaten (hierna: ‘de maatschap’) is een maatschap die in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is ingeschreven onder nummer 83183035.

 2. De maatschap (op basis van kostendeling) wordt gevormd door de besloten vennootschap Veninga Advocatuur B.V. (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75375613) en mr. J.F. Koot-Veenstra handelend onder de naam Koot Advocatuur (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83182969), hierna te noemen: ‘praktijkondernemingen’. 

 

2. Overeenkomst van opdracht en toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Iedere overeenkomst wordt uitsluitend aangegaan met de betrokken praktijkonderneming, zodat uitsluitend de betrokken praktijkonderneming heeft te gelden heeft als opdrachtnemer en aan de overeenkomst is gebonden. Bij de uitvoering van de overeenkomst van opdracht betrokken personen handelen uitsluitend voor rekening en risico van de betrokken praktijkonderneming. In de opdrachtbevestiging staat uitdrukkelijk vermeld welke van de in deze algemene voorwaarden genoemde praktijkondernemingen contractspartij is. De maatschap of de andere praktijkonderneming is in geen geval contractspartij.

 2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard wanneer dit schriftelijk door de betrokken praktijkonderneming aan opdrachtgever is bevestigd.

 3. De advocaat (en daarmee de betrokken praktijkonderneming) heeft een inspanningsverplichting en zal zich inspannen om het door opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, maar kan dit resultaat niet garanderen.

 4. Indien voorkomende gevallen treden voornoemde praktijkvennootschappen in elkaars praktijk en zaken op (als waarnemer). Mochten de omstandigheden daartoe aanleiding geven, dan kan hiervan worden afgeweken en een externe waarnemer ingeschakeld worden. Opdrachtgever stemt hier bij voorbaat mee in.

 5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen opdrachtgever en de betrokken praktijkonderneming (ook op aanvullende en vervolgopdrachten). Opdrachtgever wordt in dat geval bekend verondersteld met deze toepasselijke algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. 

 6. De algemene voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van de betrokken praktijkonderneming, maar ook ten behoeve van personen die verbonden zijn aan de betrokken praktijkonderneming(en) of betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst aan de zijde van de betrokken praktijkonderneming. Zij kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden zijn ook op die personen en/of werkzaamheden van toepassing al waren zij de betrokken praktijkonderneming.    

 7. De artikelen 6:6 lid 2, 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk niet op de overeenkomst met de betrokken praktijkvennootschap van toepassing.

 8. Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat alle relevante gegevens voor de betreffende zaak aan de betrokken praktijkvennootschap worden aangeleverd en opdrachtgever staat in voor de juistheid van die gegevens.  

 

3. Financieel

 1. De kosten van de werkzaamheden van de betrokken praktijkonderneming – die de opdrachtgever verschuldigd is – komen tot stand door het aantal gewerkte uren te vermenigvuldigen met het overeengekomen uurtarief vermeerderd met de daarover verschuldigde btw. Daarbij worden externe kosten (griffierechten, kosten deurwaarder, kosten ingeschakelde derden, etc.) doorbelast. Dit behoudens afwijkende schriftelijke afspraken. 

 2. Als de factuur volgens opdrachtgever onjuist is, dient opdrachtgever binnen 14 dagen na ontvangst te reclameren.

 3. De betrokken praktijkonderneming is gerechtigd om de betaling van een voorschot te verlangen. Een voorschot wordt in beginsel verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

 4. Bij aanvang van de opdracht zal met opdrachtgever (indien particulier) beoordeeld worden of opdrachtgever in aanmerking komt voor de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Indien dat het geval is, kan een toevoeging worden aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dan zal aan opdrachtgever de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage in rekening worden gebracht. Naast de eigen bijdrage worden griffierechten en overige niet (door de Raad voor Rechtsbijstand) te vergoeden kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht.

 5. Na beëindiging van de werkzaamheden zal door de betrokken praktijkonderneming een vergoeding bij de Raad voor Rechtsbijstand worden aangevraagd. De Raad voor Rechtsbijstand zal op grond van het financiële resultaat van de (rechts)zaak beoordelen of opdrachtgever alsnog in staat is zelf de kosten van de advocaat te betalen. Afhankelijk van het resultaat kan de toevoeging met terugwerkende kracht worden ingetrokken door de Raad voor Rechtsbijstand. In het geval de toevoeging definitief wordt ingetrokken, wordt opdrachtgever met terugwerkende kracht het honorarium en eventuele andere kosten gedeclareerd overeenkomstig hetgeen in artikel 13 is bepaald.

 6. In overleg met opdrachtgever kan besloten worden dat - ook al komt opdrachtgever wel in aanmerking voor een toevoeging - geen toevoeging voor opdrachtgever wordt aangevraagd en de opdracht op basis van een uurtarief uitgevoerd zal worden. Dit zal altijd schriftelijk bevestigen worden aan opdrachtgever.

 7. Wanneer facturen niet tijdig en volledig voldaan worden is de betrokken praktijkonderneming gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten tot volledige betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van de betrokken praktijkonderneming, de maatschap, de andere maten en de overige betrokkenen bij de uitvoering van de opdracht.

 

4. Aansprakelijkheid

 1. De praktijkondernemingen zijn verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid, waarbij de aansprakelijkheid is beperkt (zie lid 2).

 2. Iedere aansprakelijkheid van de betrokken praktijkonderneming en aan haar verbonden advocaten is beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van de betrokken praktijkonderneming in het betreffende geval uitkeert. Mocht er niet door de verzekeraar worden uitgekeerd, dan is aansprakelijkheid beperkt tot het in die zaak in rekening gebrachte bedrag met een maximum van € 5.000,-. De betrokken praktijkonderneming is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade.

 3. Opdrachtgever vrijwaart de betrokken praktijkonderneming voor aanspraken van derden die samenhangen met de uitvoering van de opdracht.

 

5. Einde van de opdracht 

 1. Opdrachtgever heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht door opzegging te beëindigen. Beëindiging dient schriftelijk te geschieden.

 2. De betrokken praktijkonderneming is op ieder moment gerechtigd om de overeenkomst van opdracht per direct te beëindigen, zonder daarmee schadeplichtig te worden.

 3. Een dossier zal na het einde van de betreffende zaak gedurende 7 jaren digitaal worden bewaard. Na afloop van deze bewaartermijn is de betrokken praktijkonderneming gerechtigd om het dossier te vernietigen zonder opdrachtgever daarvan in kennis te stellen.

 

6. Klachten en geschillenregeling

 1. De maatschap en de betrokken praktijkonderneming(en) kennen een interne klachten- en geschillenregeling, die te vinden is op de website en opgevraagd kan worden bij de betrokken praktijkonderneming. Klachten tegen mr. Veninga kunnen schriftelijk gericht worden aan mr. Koot en vice versa. Klachten die na behandeling niet zijn opgelost kunnen worden voorgelegd aan De Geschillencommissie te Den Haag, waarbij de betrokken praktijkonderneming is aangesloten.

 

7. Privacy Statement

 1. De maatschap en de betrokken praktijkonderneming(en) kennen een Privacy Statement dat onder andere van toepassing is op de overeenkomst tussen de betrokken praktijkvennootschap en opdrachtgever. Het toepasselijke Privacy Statement is te vinden op de website en kan worden opgevraagd bij de betrokken praktijkvennootschap.

 

8. Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en de betrokken praktijkonderneming is Nederlands recht van toepassing en geschillen zullen in eerste aanleg voorgelegd worden aan de absoluut bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, waarbij de betrokken praktijkonderneming het recht heeft om een kwestie voor de rechter te brengen die zonder forumkeuze relatief bevoegd zou zijn.

bottom of page