top of page
HR - Jan Veninga - Emmakade-1 kopie.jpg

Algemene voorwaarden

NEDERLANDS

 

1. Algemeen

 1. Koot Veninga Advocaten (hierna: ‘de maatschap’) is een maatschap die in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is ingeschreven onder nummer 83183035.

 2. De maatschap (op basis van kostendeling) wordt gevormd door de besloten vennootschap Veninga Advocatuur B.V. (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75375613) en mr. J.F. Koot-Veenstra handelend onder de naam Koot Advocatuur (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83182969), hierna te noemen: ‘praktijkondernemingen’. 

 

2. Overeenkomst van opdracht en toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Iedere overeenkomst wordt uitsluitend aangegaan met de betrokken praktijkonderneming, zodat uitsluitend de betrokken praktijkonderneming heeft te gelden heeft als opdrachtnemer en aan de overeenkomst is gebonden. Bij de uitvoering van de overeenkomst van opdracht betrokken personen handelen uitsluitend voor rekening en risico van de betrokken praktijkonderneming. In de opdrachtbevestiging staat uitdrukkelijk vermeld welke van de in deze algemene voorwaarden genoemde praktijkondernemingen contractspartij is. De maatschap of de andere praktijkonderneming is in geen geval contractspartij.

 2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard wanneer dit schriftelijk door de betrokken praktijkonderneming aan opdrachtgever is bevestigd.

 3. De advocaat (en daarmee de betrokken praktijkonderneming) heeft een inspanningsverplichting en zal zich inspannen om het door opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, maar kan dit resultaat niet garanderen.

 4. Indien voorkomende gevallen treden voornoemde praktijkvennootschappen in elkaars praktijk en zaken op (als waarnemer). Mochten de omstandigheden daartoe aanleiding geven, dan kan hiervan worden afgeweken en een externe waarnemer ingeschakeld worden. Opdrachtgever stemt hier bij voorbaat mee in.

 5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen opdrachtgever en de betrokken praktijkonderneming (ook op aanvullende en vervolgopdrachten). Opdrachtgever wordt in dat geval bekend verondersteld met deze toepasselijke algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. 

 6. De algemene voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van de betrokken praktijkonderneming, maar ook ten behoeve van personen die verbonden zijn aan de betrokken praktijkonderneming(en) of betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst aan de zijde van de betrokken praktijkonderneming. Zij kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden zijn ook op die personen en/of werkzaamheden van toepassing al waren zij de betrokken praktijkonderneming.    

 7. De artikelen 6:6 lid 2, 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk niet op de overeenkomst met de betrokken praktijkvennootschap van toepassing.

 8. Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat alle relevante gegevens voor de betreffende zaak aan de betrokken praktijkvennootschap worden aangeleverd en opdrachtgever staat in voor de juistheid van die gegevens.  

 

3. Financieel

 1. De kosten van de werkzaamheden van de betrokken praktijkonderneming – die de opdrachtgever verschuldigd is – komen tot stand door het aantal gewerkte uren te vermenigvuldigen met het overeengekomen uurtarief vermeerderd met de daarover verschuldigde btw. Daarbij worden externe kosten (griffierechten, kosten deurwaarder, kosten ingeschakelde derden, etc.) doorbelast. Dit behoudens afwijkende schriftelijke afspraken.

 2. Gewerkte uren worden berekend per handeling en met tijdseenheden van 6 minuten. 

 3. Als de factuur volgens opdrachtgever onjuist is, dient opdrachtgever binnen 14 dagen na ontvangst te reclameren.

 4. De betrokken praktijkonderneming is gerechtigd om de betaling van een voorschot te verlangen. Een voorschot wordt in beginsel verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

 5. Bij aanvang van de opdracht zal met opdrachtgever (indien particulier) beoordeeld worden of opdrachtgever in aanmerking komt voor de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Indien dat het geval is, kan een toevoeging worden aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dan zal aan opdrachtgever de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage in rekening worden gebracht. Naast de eigen bijdrage worden griffierechten en overige niet (door de Raad voor Rechtsbijstand) te vergoeden kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht.

 6. Na beëindiging van de werkzaamheden zal door de betrokken praktijkonderneming een vergoeding bij de Raad voor Rechtsbijstand worden aangevraagd. De Raad voor Rechtsbijstand zal op grond van het financiële resultaat van de (rechts)zaak beoordelen of opdrachtgever alsnog in staat is zelf de kosten van de advocaat te betalen. Afhankelijk van het resultaat kan de toevoeging met terugwerkende kracht worden ingetrokken door de Raad voor Rechtsbijstand. In het geval de toevoeging definitief wordt ingetrokken, wordt opdrachtgever met terugwerkende kracht het honorarium en eventuele andere kosten gedeclareerd overeenkomstig hetgeen in lid 1 van dit artikel is bepaald.

 7. In overleg met opdrachtgever kan besloten worden dat - ook al komt opdrachtgever wel in aanmerking voor een toevoeging - geen toevoeging voor opdrachtgever wordt aangevraagd en de opdracht op basis van een uurtarief uitgevoerd zal worden. Dit zal altijd schriftelijk bevestigen worden aan opdrachtgever.

 8. Wanneer facturen niet tijdig en volledig voldaan worden is de betrokken praktijkonderneming gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten tot volledige betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van de betrokken praktijkonderneming, de maatschap, de andere maten en de overige betrokkenen bij de uitvoering van de opdracht.

 

4. Aansprakelijkheid

 1. De praktijkondernemingen zijn verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid, waarbij de aansprakelijkheid is beperkt (zie lid 2).

 2. Iedere aansprakelijkheid van de betrokken praktijkonderneming en aan haar verbonden advocaten is beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van de betrokken praktijkonderneming in het betreffende geval uitkeert. Mocht er niet door de verzekeraar worden uitgekeerd, dan is aansprakelijkheid beperkt tot het in die zaak in rekening gebrachte bedrag met een maximum van € 5.000,-. De betrokken praktijkonderneming is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade.

 3. Opdrachtgever vrijwaart de betrokken praktijkonderneming voor aanspraken van derden die samenhangen met de uitvoering van de opdracht.

 

5. Einde van de opdracht 

 1. Opdrachtgever heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht door opzegging te beëindigen. Beëindiging dient schriftelijk te geschieden.

 2. De betrokken praktijkonderneming is op ieder moment gerechtigd om de overeenkomst van opdracht per direct te beëindigen, zonder daarmee schadeplichtig te worden.

 3. Een dossier zal na het einde van de betreffende zaak gedurende 7 jaren digitaal worden bewaard. Na afloop van deze bewaartermijn is de betrokken praktijkonderneming gerechtigd om het dossier te vernietigen zonder opdrachtgever daarvan in kennis te stellen.

 

6. Klachten en geschillenregeling

 1. De maatschap en de betrokken praktijkonderneming(en) kennen een interne klachten- en geschillenregeling, die te vinden is op de website en opgevraagd kan worden bij de betrokken praktijkonderneming. Klachten tegen mr. Veninga kunnen schriftelijk gericht worden aan mr. Koot en vice versa. Klachten die na behandeling niet zijn opgelost kunnen worden voorgelegd aan De Geschillencommissie te Den Haag, waarbij de betrokken praktijkonderneming is aangesloten.

 

7. Privacy Statement

 1. De maatschap en de betrokken praktijkonderneming(en) kennen een Privacy Statement dat onder andere van toepassing is op de overeenkomst tussen de betrokken praktijkvennootschap en opdrachtgever. Het toepasselijke Privacy Statement is te vinden op de website en kan worden opgevraagd bij de betrokken praktijkvennootschap.

 

8. Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en de betrokken praktijkonderneming is Nederlands recht van toepassing en geschillen zullen in eerste aanleg voorgelegd worden aan de absoluut bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, waarbij de betrokken praktijkonderneming het recht heeft om een kwestie voor de rechter te brengen die zonder forumkeuze relatief bevoegd zou zijn.

ENGLISH

1. General

 1. Koot Veninga Advocates (hereinafter: 'the partnership') is a partnership registered in the Chamber of Commerce under number 83183035. 

 2. The partnership (based on cost-sharing) is formed by the private limited company Veninga Advocatuur B.V. (registered in the Chamber of Commerce under number 75375613) and Mr. J.F. Koot-Veenstra operating under the name Koot Advocatuur (registered in the Chamber of Commerce under number 83182969), hereinafter referred to as 'practice entities'.​

2. Agreement and Applicability of General Terms and Conditions

 1. Each agreement is exclusively entered into with the relevant practice entity, so only the relevant practice entity is considered the contractor and bound by the agreement. Persons involved in the execution of the agreement act exclusively on behalf and at the risk of the relevant practice entity. In the confirmation letter is mentioned which practice entity the contracting party is. The partnership or the other practice entity is never a party to the contract.

 2. All assignments are only accepted when confirmed in writing by the relevant practice entity to the client.

 3. The lawyer (and hence the relevant practice entity) has a best effort obligation and will make efforts to achieve the desired result by the client, but cannot guarantee this result.

 4. In exceptional cases, the aforementioned practice entities may act in each other's practice and matters (as substitute lawyers). If circumstances warrant, this can deviate, and an external substitute may be engaged. The client agrees to this in advance.

 5. These general terms and conditions apply to all assignments between the client and the relevant practice entity (including additional and follow-up assignments). In such cases, the client is presumed to be familiar with these applicable general terms and conditions. The client's general terms and conditions are expressly not applicable.

 6. The general terms and conditions apply not only for the benefit of the relevant practice entity but also for individuals associated with the relevant practice entity(ies) or involved in the execution of the agreement on the part of the relevant practice entity. They may invoke these general terms and conditions, and the general terms and conditions also apply to those individuals and/or activities as if they were the relevant practice entity.

 7. Articles 6:6 paragraph 2, 7:404, and 7:407 paragraph 2 of the Dutch Civil Code are expressly not applicable to the agreement with the relevant practice partnership.

 8. The client is responsible for providing all relevant data for the respective case to the relevant practice entity, and the client is responsible for the accuracy of that data.

 

3. Financial

 1. The costs of the services provided by the relevant practice entity - which the client is liable for - are determined by multiplying the number of hours worked by the agreed hourly rate plus the applicable VAT. External costs (court fees, bailiff costs, costs of third parties engaged, etc.) are charged separately unless otherwise agreed in writing.

 2. Worked hours are calculated per task and in time units of 6 minutes.

 3. If the invoice is deemed incorrect by the client, the client must lodge a complaint within 14 days of receipt.

 4. The relevant practice entity is entitled to request an advance payment. An advance payment is generally settled with the final bill for the assignment.

 5. At the start of the assignment, the client (if a private individual) will be assessed for eligibility for government-funded legal aid. If eligible, an application for legal aid can be submitted to the Legal Aid Board. The client will then be invoiced for the client's contribution as determined by the Legal Aid Board, in addition to court fees and other costs not reimbursed (by the Legal Aid Board) to the client.

 6. After completion of the work, the relevant practice entity will apply for a reimbursement from the Legal Aid Board. Based on the financial outcome of the legal matter, the Legal Aid Board will assess whether the client is still able to pay the lawyer's fees. Depending on the outcome, legal aid can be retroactively revoked by the Legal Aid Board. In case the legal aid is definitively revoked, the client will be invoiced retroactively for the fees and any other costs in accordance with what is determined in paragraph 1 of this article.

 7. In consultation with the client, it may be decided that, even if the client is eligible for legal aid, no legal aid will be requested for the client, and the assignment will be carried out based on an hourly rate. This will always be confirmed in writing to the client.

 8. If invoices are not paid in a timely and complete manner, the relevant practice entity is entitled to suspend the work until full payment is received, excluding any liability of the relevant practice entity, the partnership, the other partners, and the other parties involved in the execution of the assignment.

 

4. Liability

 1. The practice entities are insured for professional liability, with liability limited (see paragraph 2).

 2. Any liability of the relevant practice entity and its affiliated lawyers is limited to the amount that the insurer of the relevant practice entity pays out in the specific case. If the insurer does not pay out, liability is limited to the amount charged in that case with a maximum of € 5,000. The relevant practice entity is never liable for indirect damage, consequential damage, and/or business damage.

 3. The client indemnifies the relevant practice entity against third-party claims related to the execution of the assignment.

 

5. Termination of the Assignment

 1. The client has the authority to terminate the assignment by giving written notice at any time. Termination must be in writing.

 2. The relevant practice entity is at all times entitled to terminate the agreement for assignment immediately without incurring any liability.

 3. A file will be digitally retained for 7 years after the end of the relevant case. After this retention period, the relevant practice entity is entitled to destroy the file without notifying the client.

6. Complaints and Dispute Resolution

 1. The partnership and the relevant practice entity(ies) have an internal complaints and dispute resolution procedure, which can be found on the website and can be requested from the relevant practice entity. Complaints against Mr. Veninga can be addressed in writing to Mr. Koot, and vice versa. Complaints that have not been resolved after handling can be submitted to de Geschillencommissie in Den Haag, to which the relevant practice entity is affiliated.

 

7. Privacy Statement

 1. The partnership and the relevant practice entity(ies) have a Privacy Statement that applies, among other things, to the agreement between the relevant practice entity and the client. The applicable Privacy Statement can be found on the website and can be requested from the relevant practice entity.

 

8. Applicable Law

 1. Dutch law applies to the legal relationship between the client and the relevant practice entity, and disputes will be submitted in the first instance to the competent court of Rechtbank Noord Nederland, Leeuwarden, with the relevant practice entity having the right to bring a matter before the court that would be relatively competent without a forum choice.

bottom of page